ما بی تو خسته ایم . . . . تو بی ما چگونه ای؟

/ 1 نظر / 20 بازدید
پاشاز

این پست ظاهرا مخاطب خاص داره پس من بعنوان یکعدد پاشاز در اینباره دخالت نمی کنم اما اگر جای مخاطب بودم می نوشتم " ما بی تو خرابیم ... تو بی ما چونی ؟‌ "