چنانت دوست میدارم که گر روزی فراق افتد

تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

 

 

به جون خودم!

/ 2 نظر / 18 بازدید
پاشاز

دروغ ؟

مرجان

نه په!!!!