یه روزایی هم هست که چیزی برای گفتن نداری. نه شادی نه غمگینی نه حوصله داری کسی رو بخندونی نه از دست کسی عصبانی هستی.

یه روزایی هم هست که هیچی نیست.  دلت به چیزی خوش نیست. منتظر چیزی نیستی. حوصله کسی رو نداری، کسی هم حوصله تو رو نداره

بعضی روزها فقط باید بگذرن

بعضی روزا روزها رو فقط باید مثل یه آدامس کهنه جوید... و تف کرد

/ 3 نظر / 18 بازدید
malihe

قربون خودت و حوصله ی خالی از حوصله ت و روزای آدامسیتم برم