ناگهان روزی می آید / که سنگینی رد پاهایم را / در درونت حس کنی / رد پاهایی که دور می شوند / و این سنگینی / از هر چیزی طاقت فرساتر خواهد بود

.: نقطه آبي :.

شنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٥ :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٥
شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٤ :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٤
جمعه ٢ بهمن ۱۳٩٤ :: جمعه ٢ بهمن ۱۳٩٤
سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤ :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
دیوونه بازی :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
قرار :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
امپراتور :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
عزیز :: جمعه ۸ دی ۱۳٩۱
چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
استدلال منطقی درباره ظرفیت دوست داشتن :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱
Being the other woman :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
توهم در حد بنز :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
شاعر میگه :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
فقط خانمها بخوانند :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
این و چی میگی؟ :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱
همینجوری :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
مرگ در اسفند ماه :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
...حقیقت دارد :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠ :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠
چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
سوسک نوشته ها- شماره سه :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
سوسک نوشته ها- شماره دو :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
سوسک نوشته ها-شماره یک :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
نصبه شبی :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
بده در راه خدا :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
ماهی مرده :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩ :: جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩
دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩
پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
لنگه کفشی در بیابان :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
شعری از قیصر امین پور :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
وقتی من عکاس میشوم :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸
یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
حسادت :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
وقتی این نقطه هه -خودم و میگم!- اجتماعی میشود :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸
دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸
جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ :: جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸
ادامه :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸
WC Horoscopes :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸
به دهان تو... که زهر آید از این نوش مرا :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸
دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
ای که هفتاد رفت و در خوابی! :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸
جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
اعتراف میکنم :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
گویند... :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
ما هم بعله؟! :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۸
دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
جوانان و امر خطیر ازدواج! :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
های یارم بیا!!!!! :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
تریولوژی :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٧
دموکراسی به روش ایرانی :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
انقده بدم میاد... :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧
جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧ :: جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧
چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
استیضاح! :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
تولدم مبارک!!!!!!!!! :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧
چگونه میتوان یک بلاگر بزرگ شد؟(بخش دوم) :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧
چگونه میتوان یک بلاگر بزرگ شد؟ :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧
دلم برای خدا میسوزد :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
بر سر دو راهی :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧
پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
ابوعطا... گوشه’ خسرو و شیرین! :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧
997831 :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
صخره نوردی و غیره :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧
اگر مهران مدیری باستر کیتون باشد.... :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
دوازدهم تیر ماه :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧
شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
عید شما مبارک :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧
جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦ :: جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦
آزاده خانم و نویسنده اش!!!! :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦
یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦
باز هم امتحان!؟ :: دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦
جمعه ٢٢ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٢ تیر ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥
جمعه ٢٤ شهریور ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٥
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
جمعه ٢٥ فروردین ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥
smsبازی در شب قدر :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤
پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
سوگ ياد :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
ادوارد دست قيچي :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٤
حريف نداره!!!!!!!! :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٤
چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۳
یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳
دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۳
چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۳
دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۳
یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۳
سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳
یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳
جمعه ۱ آبان ۱۳۸۳ :: جمعه ۱ آبان ۱۳۸۳
سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۳
دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۳
چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۳
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳
سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۳
شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۳ :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۳
شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۳ :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۳
چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۳
سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۳
چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۳
دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۳
شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۳ :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۳
چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۳
سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۳
فردا...۸:۲۰شب! :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۳
برهوت :: پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۳
جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۳
یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۳
یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۳
شنبه ٦ تیر ۱۳۸۳ :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۳
چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۳
انا ربکم الاعلی! سبحانی...ما اعظم شاءنی :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۳
جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۳ :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۳
چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۳
پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۳
یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۳
شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۳ :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۳
يک روز زيبا!.....(قسمت اول) :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۳
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳
نوستالژی :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳
سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
رسيده ايم من و نوبتم به آخر خط... :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
خسته شدی :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
قسمت دوم :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳
قسمت اول :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳ :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۳
put another log on the fire :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۳
یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۳
تصادف ( قسمت آخر ) :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۳
تصادف ( قسمت وسط ) :: جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۳
تصادف ( قسمت اول ) :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۳
پیش از سال تحویل :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۳
دوستت دارم کهنه حرفی است چيز تازه ای بگو :: چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٢
جمعه ۱٢ دی ۱۳۸٢ :: جمعه ۱٢ دی ۱۳۸٢
شنبه ٦ دی ۱۳۸٢ :: شنبه ٦ دی ۱۳۸٢
جمعه ٥ دی ۱۳۸٢ :: جمعه ٥ دی ۱۳۸٢
یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٢ :: یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٢